25
May 2020
Register

Digital identity Exploration

*English below*
 

Oplossingen rondom digitale identiteit bieden veel kansen voor productontwikkeling. Maar er komen ook complexe vraagstukken bij kijken. Hoe ga je om met data-uitwisseling? Hoe bepaal je welke ontwikkelingen kansrijk zijn en welke niet?


Exploratietraject
Exploratie is hét proces om een complex onderwerp als digitale identiteit te doorgronden. In een periode van zes weken onderzoek je, samen met een aantal andere organisaties uit verschillende sectoren, of er kansen liggen voor jouw organisatie in dit domein. Vervolgens breng je in kaart hoe mogelijke vervolgstappen voor productontwikkeling en innovatie eruit zien zodat je dit op je innovatieroadmap kunt inplannen. Door deze samenwerking deel je de kosten en verrijk je de inzichten die je opdoet.


Exploratietraject Digitale identiteit van start op 25 mei 2020
Maandag 25 mei start het exploratietraject Digitale identiteit, gefaciliteerd door Cumulus Park Studio in samenwerking met LiveWork.


Details

  • Het exploratietraject (deelname: € 15.000 excl. BTW per organisatie) kent een looptijd van zes weken en wordt afgesloten met twee rapportages 1. Trends en ontwikkelingen en 2. Uitkomsten voor de eigen organisatie.
  • Deelnemende organisaties besteden gemiddeld 1 dag per week aan het traject.

Wil jij met je organisatie deelnemen aan dit traject? Neem dan snel contact op met programma manager Irene Duyn (06 3050 9155) of stuur een email aan Ditmar Kroezen: ditmar@cumuluspark.com


Samen succesvol innoveren
In de afgelopen jaren hebben data en technologie onze wereld verruimd, ons leven versneld en onze economieën doen groeien. Maar hoezeer we ook hebben geprofiteerd van deze veranderingen, we zien ook de uitdagingen. Deze nieuwe wereld vereist nieuwe denkwijzen en een nieuwe benadering van innovatie: door middel van nauwere samenwerkingsverbanden tussen organisaties én met andere sectoren.
 

-------------------------------------------


Digital identity exploration

Digital identity solutions offer many opportunities for product development. But there are also complex issues involved. How do you deal with data exchange? How do you determine which developments are promising and which are not?


Exploration process
Exploration is the process for understanding a complex subject such as digital identity. In a period of six weeks, you will investigate, together with a number of other organizations from different sectors, whether there are opportunities for your organization in this domain. Then you map out possible next steps for product development and innovation so that you can plan this on your innovation roadmap. Through this collaboration you share the costs and enrich the insights you gain.


Digital identity exploration project will start on 25 May 2020
On Monday 25 May, the Digital Identity exploration project will start, facilitated by Cumulus Park Studio in collaboration with LiveWork.


Details

  • The exploration process (participation: € 15,000 excl. VAT per organization) has a duration of six weeks and ends with two reports 1. Trends and developments and 2. Outcomes for your own organization.
  • Participating organizations spend an average of 1 day a week in this project. 

Do you want to participate with your organization? Please contact program manager Irene Duyn (06 3050 9155) or send an email to Ditmar Kroezen: ditmar@cumuluspark.com


Innovate successfully together
In recent years, data and technology have broadened our world, accelerated our lives, and fueled our economies. But as much as we have benefited from these changes, we also see the challenges. This new world requires new ways of thinking and a new approach to innovation: through closer partnerships between organizations and with other sectors.